Si tens problemes podem analitzar el teu cas i emprendre accions en defensa teva. Associa't per fer valdre els teus drets, l'equip jurídic d'ASSIC defensa i reclama els teus drets.

Telefonia

Incompliment d’oferta per l’operador

Si s’incompleixen les condicions del contracte per l’operadora s’ha de reclamar. A tal efecte interessa disposar de proves que acreditin les condicions contractualment pactades.

És important saber que les operadores estan obligades a enviar el contingut dels contractes i les ofertes a l’Administració, per això, en cas de reclamació aquesta podrà examinar-les i resoldre, si procedeix, a favor de l’usuari.

Informació pràctica i experiències

Canvis en el contracte

Pràcticament totes les operadores de telefonia es reserven el dret de modificar les condicions contractuals unilateralment, però el consumidor pot no acceptar les noves condicions i desvincular-se lliurement del contracte signat.

Les modificacions contractuals han de ser notificades amb una antelació mínima d’un mes, i s’ha d’informar expressament a l’usuari del dret que té a resoldre anticipadament el contracte sense cap penalització.

Cancel·lació de contracte per incompliment

La nostra associada E.M. va sol·licitar la baixa a Telefónica Móviles SA atès que aquesta no va complir amb les condicions ofertades. Per la seva part la reclamant no va usar el telèfon que li van enviar i va insistir en la procedència de que se la donés de baixa sense cap tipus de penalització, prèvia devolució del telèfon que ho havia fet servir. Per part de la companyia es va desatendre la reclamació i per això es la interposar la corresponent sol·licitud d’arbitratge. El Col·legi Arbitral va estimar la petició de la reclamant i va obligar a Telefónica Móviles a donar per resolt el contracte sense cap cost per la reclamant, i aquesta va retornar el terminal.

Contractació fraudulenta

El Sr. A.C. manifesta que després de fer una portabilitat li comencen a arribar factures d’una línia que mai havia donat d’alta. Va reclamar i la companyia li diu que té tres línies al seu nom i que tenia un deute d’aquestes línies. Examinades les factures ni l’adreça ni el número de compte tenen res a veure amb ell. En tràmit d’audiència la companyia aporta la gravació de la suposada contractació telefònica però aquesta no és concloent. El contracte s’anul·la pel Col·legi Arbitral per manca d’indicis suficients per entendre realitzada vàlidament la contractació.

Un usuari es queixa d’un incompliment de la seva companyia de telefonia. Fins a cinc vegades truca al número de telèfon d’atenció al client sense que li facilitin el número de referència de la reclamació.

La normativa al respecte es clara, i estableix una sèrie de drets a favor de la persona consumidora (que se tradueixen en obligacions per a les companyies de telefonia).

Por tot això, l’actuació del operador ha estat manifestament incorrecta, per la qual cosa aquesta persona hauria de dirigir-se a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, prèvia reclamació per escrit davant del servei d’atenció al client del operador, per tal d’acreditar la reclamació.

© 2010 ASSIC, Associació per a la informació dels consumidors | Avís legal i política de protecció de dades | Telèfon 93 200 78 00 |

Disseny Web

Agència Catalana del Consum