Si tens problemes podem analitzar el teu cas i emprendre accions en defensa teva. Associa't per fer valdre els teus drets, l'equip jurídic d'ASSIC defensa i reclama els teus drets.

Garantia Bens Consum

Termini i classes de garantia

Hi ha dos classes de garantia: la garantia legal i la garantia comercial. La garantia legal és obligatòria i cobreix qualsevol producte al que es pugui aplicar. La garantia legal no afecta a la compravenda de béns entre particulars. La garantia comercial és una garantia addicional que las empreses poden oferir a la persona consumidora. Aquesta garantia en cap cas pot ser inferior a la legal.

L’empresa venedora ha de respondre de la falta de conformitat del producte. Si el producte és nou, haurà de respondre durant els dos anys següents a la data d’entrega. En cas de productes de segona mà es pot establir un termini menor però mai inferior a un any.

En el supòsit de que l’empresa que va vendre el producte no existís, la persona usuària pot acudir directament, amb els mateixos drets, a l’empresa fabricant del producte defectuós.

El termini de la garantia té unes característiques especials que han de tenir-se molt en compte:

  • Si el defecte del producte, tant si és nou como si és de segona mà, es manifesta en els primers 6 mesos des de la data d’entrega, la Llei presumeix que la falta de conformitat ja existia quan va ser entregat a la persona consumidora. En aquest cas, la persona o empresa venedora és la que té que demostrar que el producte complia les condicions acordades i que el defecte es deu a un mal ús o manteniment del mateix.
  • Després dels primers 6 mesos i fins els 2 anys des de la data d’entrega del producte la Llei ja no pressuposa res i tant la persona consumidora como la part venedora tindran que aportar les proves necessàries per demostrar allò que al·leguin.

Informació pràctica i experiències

Inclou el servei d’instal·lació

J.M. va contractar la instal·lació d’unes persianes automatitzades amb garantia de cinc anys, transcorregudes unes setmanes el motor d’una d’elles va deixar de funcionar, sense que els venedors i instal·ladors es fessin càrrec de la reparació en garantia. Després dels requeriments efectuats pels serveis jurídics de l’associació el nostre associat ha aconseguit finalment que la reparació es dugui a terme sense cap cost i en un termini raonable.

També els animals?

P.A. va comprar un cadell per a la seva filla, menor d’edat. L’animal va emmalaltir i moria al cap de poques setmanes. Quan la reclamant es va adreçar a l’establiment per demanar la devolució del preu abonat se li va negar aquesta atès que consideraven que només tenia dret a obtenir un altre cadell. No obstant, i per aplicació de la normativa de garanties la intervenció del nostre equip jurídic va obtenir el resultat esperat i P.A. va recuperar els seus diners.

Incompliment d’oferta

J.B. va adquirir un vehicle Mercedes amb l’equipament màxim ofertat per la marca. Setmanes després de l’entrega el nostre associat va detectar que l’equipament del vehicle era inferior al que constava a la publicitat, aquest fet, unit a d’altres incompliments de contracte va fonamentar que l’Audiència Provincial de Barcelona condemnés a la venedora a retornar els diners al nostre associat.

Mòbil defectuós

E.H. demana a Telefónica Móviles que li canviïn el terminal o la devolució dels punts més l’import que li va costar adquirir-lo, ja que el servei tècnic, estant en garantia vol cobrar-li 90 euros perquè al•leguen que l’avaria s’ha produït per un mal ús de l’aparell. Examinat l’aparell pel servei tècnic s’observa que l’informe emès no especifica ni quina avaria té ni quin tipus de mal ús se li ha donat, raó per la qual el Col•legi Arbitral estima la reclamació obligant a la companyia a acceptar el canvi del terminal.

Vehicles

Segons un Informe de Instituto Nacional de Consumo els cotxes poden portar-se a qualsevol taller i només es perd la garantia si el treball realitzat és defectuós. Al respecte s’informa:

"El reglamento de la Comisión (CE) 1400/2002, en su artículo 4, especifica los casos en los que la exención del artículo 2, punto 1, quedaría sin efecto.

En el apartado 4.2 se refiere a los operadores independientes, a los que se deben proporcionar toda información necesaria, para que puedan en el caso de los talleres, llevar a cabo esas funciones y no especifican si es o no durante el periodo de garantía.

Por otra parte, la guía sobre aplicación del reglamento de la Comisión (CE) 1400/2002, elaborada por la Comisión Europea-Dirección General de la Competencia, dentro del punto 5.1.2 servicio de posventa, expone:

'Si a un consumidor le repara o mantiene su vehículo un reparador independiente durante el periodo de garantía del fabricante, puede perderse la garantía si el trabajo realizado es defectuoso. Sin embargo, la obligación de mantener o reparar el automóvil solo por la red autorizada durante ese periodo privaría al consumidor de un derecho a elegir que su vehículo sea mantenido o reparado por un reparador independiente y ello impediría, sobre todo en el caso de garantías ampliadas que esos reparadores compitan eficazmente'.

Por tanto, únicamente en el caso en que el trabajo realizado sea defectuoso, pueden negarse los talleres oficiales a reparar vehículos en garantía, revisados por talleres independientes.

Mucho menos pueden negarse cuando las revisiones se han realizado en otro taller oficial de la marca del vehículo."

© 2010 ASSIC, Associació per a la informació dels consumidors | Avís legal i política de protecció de dades | Telèfon 93 200 78 00 |

Web by Broccoli

Agència Catalana del Consum